Nasze Usługi

Oferujemy najwyższą jakość usług i pomożemy Ci w podanych tematach:

Prawo Karne

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w:

 • obronie na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia (w tym karnoskarbowe)
 • obronie w postępowaniu wykonawczym (w tym wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.)
 • obronie w postępowaniach karnych o charakterze międzynarodowym (w tym europejski nakaz aresztowania, ekstradycja, przejęcie i przekazanie ścigania)
 • sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism procesowych
 • reprezentowaniu osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych

Prawo Cywilne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

 • związanymi z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia,
 • o wykonanie umów i roszczenia z tym związane,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zasiedzenie nieruchomości,
 • o ochronę własności lub posiadania,
 • o rozgraniczenie,
 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • o zachowek,

oraz:

 • sporządzeniem projektów umów
 • prowadzeniem negocjacji

Prawo Rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach:

 • o rozwód
 • o separację
 • o alimenty
 • o ustaleniu kontaktów z dzieckiem
 • o podział majątku wspólnego
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • z zakresu władzy rodzicielskiej
 • z zakresu opieki i kurateli
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawo Gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w:

 • przygotowywaniu projektów umów, w tym umów spółek
 • udzielaniu pomocy prawnej związanej z tworzeniem spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej
 • rejestracji spółek/przedsiębiorców we właściwych rejestrach
 • doradzaniu przy zmianie formy prawnej przedsiębiorców
 • prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych

Prawo Pracy

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w:

 • sporządzaniem umów o pracę,
 • prowadzeniem sprawa o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie
 • sporządzaniem odwołań od orzeczeń ZUS
 • udzielaniem pomocy prawnej przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym sporządzaniu opinii prawnych

Prawo Administracyjne

Kancelaria w szczególności:

 • reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządza odwołania i zażalenia od decyzji administracyjnych oraz pisma i skargi w postępowaniu administracyjnym, a także opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

Zaufali Nam

W ramach prowadzenia praktyki adwokackiej prowadziliśmy z pożądanym przez Klientów skutkiem kilkaset indywidualnych spraw z zakresu prawa karnego oraz cywilnego i rodzinnego.
W ramach prowadzenia stałej obsługi prawnej zaufało nam wielu Klientów instytucjonalnych oraz podmiotów gospodarczych, m. in.:

Nasi Adwokaci

To właśnie Oni pomogą Ci ze wszystkimi problemami!

Ewelina Racewicz

Adwokat Ewelina Strzyżewska – Racewicz

 Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, po czym odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Po złożeniu egzaminu adwokackiego uzyskała wpis na listę adwokatów.

 W trakcie studiów, w latach 2005-2006 odbyła stypendium na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Politycznych Artistotle University of Thessaloniki w Grecji.

 Adwokat Ewelina Strzyżewska-Racewicz ukończyła również z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 Obecnie jest doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 Jest również autorką publikacji z zakresu postępowania karnego.
Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Kamil Racewicz

 Po ukończeniu studiów prawniczych doświadczenie zawodowe zbierał w trakcie odbywania aplikacji sądowej oraz kilkuletniej pracy w wymiarze sprawiedliwości.
Dowodem zdobytych umiejętności są złożone przez niego prawnicze egzaminy zawodowe: sędziowski oraz adwokacki.

 Poprzez zaangażowanie i otwartość na indywidualne potrzeby oraz oczekiwania klientów oferuje profesjonalną i rzetelną obsługę prawną.

 Adwokat Kamil Racewicz zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi oraz cywilnymi i rodzinnymi.

 Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem, zapewnia wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług.

E-Kancelaria

Potrzebujesz pomocy, ale nie możesz do Nas przyjechać ?
To nie problem!

E-kancelaria umożliwia osobom, które chciałyby uzyskać poradę prawną bez konieczności wizyty w Kancelarii, skorzystanie ze świadczonych przez nas usług za pośrednictwem e-kancelarii. W tym systemie mogą Państwo uzyskać nie tylko poradę prawną, ale także projekt opinii prawnej czy umowy. W tym celu proszę korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej przesłać wiadomość, w której powinien być zawarty opis problemu oraz imię i nazwisko pytającego, adres e-mail i numer telefonu.

Po zapoznaniu się z Państwa problemem opisanym w formularzu kontaktowym Kancelaria określi cenę porady i poda nr rachunku bankowego w wiadomości zwrotnej.

Wykonanie wnioskowanej usługi, nastąpi pocztą elektroniczną w terminie indywidualnie uzgodnionym, w zależności od specyfiki problemu, licząc od dnia wpływu od Państwa opłaty na wskazane konto.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowych pytań oraz wnioskowania o udostępnienie skanów pism i dokumentów, jakie są niezbędne do udzielenia pomocy prawnej w zlecanym przez Państwa zakresie.


Kontakt i Lokalizacja

Placówka w Sokółce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lok. 34,
16 – 100 Sokółka

Filia Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku

ul. Suraska 1 lok. 103,
15 – 093 Białystok

Filia Kancelarii Adwokackiej w Hajnówce

ul. Wierobieja 2 lok. 2,
17-200 Hajnówka